ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน เว็บไซต์ madamfin.in.th ฉบับนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ”) ได้ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ การนำเสนอสินค้า และบริการจัดส่งสินค้าออนไลน์ คือ ผลิตภัณฑ์สินค้าภายใต้แบรนด์ มาดามฟิน (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “บริการ”) ของ เว็บไซต์ madamfin.in.th (“เรา”) แก่ผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้งาน”)

1. คำนิยาม

คำและข้อความดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ได้กำหนดไว้ เมื่อมีการใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

1.1 “เนื้อหา” หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่

1.2 “เนื้อหาหลัก” หมายถึง เนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางบริการฯ

1.5 “ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใด ซึ่งแยกต่างหากจากข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ และเกี่ยวข้องกับบริการฯ ซึ่งเผยแพร่หรืออัปโหลดโดยเรา ภายใต้ชื่อ “ข้อตกลง” “แนวทางปฏิบัติ” “นโยบาย” หรือภายใต้ชื่ออื่น ๆ ที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน

2. การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

2.1 ผู้ใช้งานทุกรายจะต้องใช้บริการฯ ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ โดยผู้ใช้จะไม่สามารถใช้บริการฯ ได้เว้นเสียแต่ผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้แล้ว

2.2 ผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้เยาว์จะสามารถใช้บริการฯ ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบกฎหมายเท่านั้น นอกจากนี้ หากผู้ใช้ดังกล่าวใช้บริการฯ ในนามหรือเพื่อวัตถุประสงค์ขององค์กรธุรกิจใด ให้ถือว่าองค์กรธุรกิจดังกล่าวได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้แล้วล่วงหน้า

2.3 หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการฯ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมดังกล่าวเช่นเดียวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ในการใช้งานฉบับนี้

3. การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

เราอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ได้ตลอดเวลาตามที่เราเห็นสมควรซึ่งจะอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ ในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งเนื้อหาของข้อกำหนดฉบับแก้ไขรวมถึงวันที่มีผลบังคับใช้บนเว็บไซต์ของเรา หรืออาจแจ้งให้ผู้ใช้ทราบด้วยวิธีการอื่นใดตามที่เรากำหนด ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ตามวันที่กำหนดต่อไป

4. บัญชี

4.1 เมื่อใช้บริการฯ ผู้ใช้งานอาจมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนการใช้บริการฯ ด้วยข้อมูลบางประการ ทั้งนี้ ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และมีหน้าที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

4.2 ผู้ใช้ซึ่งลงทะเบียนใช้บริการฯ สามารถลบบัญชีของตนและยกเลิกการใช้บริการฯ ได้ไม่ว่าในเวลาใด

4.4 เราขอสงวนสิทธิในการลบบัญชีใด ๆ ซึ่งออาจไม่มีการใช้งาน กระทำผิดข้อกำหนด หรือมีการกระทำที่อาจขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าใด ๆ แก่ผู้ใช้บัญชีดังกล่าว

4.5 สิทธิใด ๆ ของผู้ใช้งานอาจสิ้นสุดลงเมื่อบัญชีของผู้ใช้งานดังกล่าวถูกลบ ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด ๆ ทั้งนี้ บัญชีการใช้บริการฯ จะไม่สามารถกู้คืนได้ถึงแม้ว่าผู้ใช้บริการฯ จะลบบัญชีของตนโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตาม

4.6 บัญชีแต่ละบัญชีในการใช้บริการฯ นั้น มีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะบุคคลและเป็นของเจ้าของบัญชีนั้นแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้ไม่สามารถโอน ให้ยืม หรือจำหน่ายสิทธิในการใช้บัญชีของตนแก่บุคคลภายนอก ขณะเดียวกันบุคคลภายนอกก็ไม่สามารถรับช่วงสิทธิหรือสืบทอดบัญชีจากผู้ใช้ดังกล่าวได้เช่นกัน

5.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 เราให้ความสำคัญแก่ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการฯ เป็นลำดับแรก

5.2. เราจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการฯ อย่างเหมาะสมตาม “นโยบายความเป็นส่วนตัว” 

5.3 เราสัญญาที่จะใช้ความระมัดระวัง และความเอาใส่ใจอย่างสูงสุดกับมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการข้อมูลใด ๆ ซึ่งเก็บรวบรวมจากผู้ใช้บริการฯ อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

6.การให้บริการฯ

6.1 ผู้ใช้งานจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ ระบบปฏิบัติการ วิธีการเชื่อมต่อสื่อสารและกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต่อการใช้บริการฯ ทั้งนี้ ผู้ใช้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

6.2 เราขอสงวนสิทธิในการจำกัดการเข้าถึงการใช้บริการฯ ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนของผู้ใช้บริการฯ การสงวนสิทธิดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เราเห็นสมควร เช่น อายุและการระบุตัวตนของผู้ใช้งานบริการฯ การลงทะเบียน สถานภาพ และองค์ประกอบอื่นใดที่มีความคล้ายคลึงกัน

6.3 เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนฯ ในการใช้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไม่ว่าในเวลาใด ตามที่เราเห็นสมควร ทั้งนี้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้

6.4 เราอาจหยุดการให้บริการฯ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้

  • เมื่อทำการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
  • เมื่อไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น อุบัติเหตุ (ไฟไหม้ ไฟดับ ฯลฯ ) ปรากฏการณ์ธรรมชาติ สงคราม การจลาจล และข้อพิพาทแรงงาน
  • เมื่อระบบเกิดความขัดข้องหรือมีการใช้งานระบบมากเกินกำลัง (Overload)
  • เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกหรือเพื่อดำเนินภาระกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในกรณีฉุกเฉิน
  • เมื่อเราเห็นว่ามีความจำเป็นและเป็นการสมควรนอกจากกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้ออื่น ๆ ข้างต้น

7. โฆษณา

เราขอสงวนสิทธิพื้นที่ในการโฆษณาของเรา หรือของบุคคลภายนอกบนระบบการให้บริการฯ

8. เนื้อหา

8.1 เราอนุญาตให้ผู้ใช้งานใช้บริการฯ เนื้อหาหลักเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการฯ ของผู้ใช้โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ อย่างไรก็ตามผู้ใช้ไม่สามารถส่งหรือโอน อนุญาตช่วง หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ แก่บุคคลภายนอกได้ (non-transferable, non-re-licensable, non-exclusive license)

8.2 ผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้ เมื่อใช้เนื้อหาหลักซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ เช่น ค่าธรรมเนี่ยมเพิ่มเติม ระยะเวลาในการใช้บริการฯ และเงื่อนไขอื่นใดซึ่งมีความคล้ายคลึงกัน ถึงแม้ว่าจะมีถ้อยคำดังต่อไปนี้ปรากฏบนหน้าจอในการใช้บริการฯ เช่น “การซื้อ” “การขาย” และถ้อยคำอื่น ๆ ซึ่งมีความหมายคล้ายคลึงกัน ในกรณีนี้ เราจะยังคงเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสิทธิอื่น ๆ ทั้งหมดในเนื้อหาหลักที่เราเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ใช้งาน ซึ่งสิทธิดังกล่าวจะไม่ถูกโอนไปให้แก่ผู้ใช้แต่อย่างใด ผู้ใช้จะได้รับสิทธิในการใช้งานตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น

8.3 ผู้ใช้งานจะต้องไม่ใช้เนื้อหาหลักเกินจากขอบวัตถุประสงค์ของการใช้บริการฯ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำสำเนา การส่ง การทำซ้ำ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง)

8.4 ผู้ใช้จะยังคงมีสิทธิที่เกี่ยวกับเนื้อหาจากผู้ใช้อยู่เช่นเดิม และเราจะไม่ได้มาซึ่งสิทธิใด ๆ ในเนื้อหาดังกล่าว

8.5 เราอาจทำการตรวจสอบรายละเอียดและยืนยันเนื้อหาจากผู้ใช้ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด หากเราเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ อย่างไรก็ตามเราไม่มีภาระหน้าที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบดังกล่าวแต่อย่างไร

8.6 หากเราเห็นว่า ผู้ใช้ได้ฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาจากผู้ใช้ หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของเรา เราขอสงวนสิทธิที่ปิดบัญชีของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. บริการสมัครสมาชิก

9.1 ผู้ใช้จะสามารถใช้บริการฯ อย่างครบถ้วน โดยจะต้องชำระค่าสินค้าและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ถ้ามี) มี ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา ผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ค่าธรรมเนียมในการจัดส่ง และค่าสินค้า ซึ่งถูกกำหนดและแสดงอยู่บนระบบการให้บริการฯ หรือบนเว็บไซต์ของเรา

9.2 ผู้ใช้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอยกเลิกการให้บริการสมัครสมาชิกฯ ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามหากผู้ใช้ดำเนินตามขั้นตอนเพื่อขอยกเลิกการให้บริการฯ ดังกล่าวก่อนระยะเวลาการใช้งานที่กำหนด ผู้ใช้อาจไม่สามารถยกเลิกการซื้อบริการสมัครสมาชิกฯ ดังกล่าวได้ ในกรณีนี้ ค่าสินค้าและค่าธรรมเนียมซึ่งผู้ใช้ได้ชำระไปแล้วนั้นไม่สามารถขอเรียกรับเงินคืนได้ อย่างไรก็ตามข้อกำหนดนี้อาจไม่มีผลบังคับใช้หากมีกฎหมายให้อำนาจไว้เป็นอื่น

10. ความรับผิดชอบของผู้ใช้

10.1 ผู้ใช้งานต้องใช้บริการฯ นี้ด้วยความเสี่ยงของตน และเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการกระทำทั้งหมดหรือการกระทำใด ๆ ที่กระทำไปอันมาจากการใช้บริการฯ นี้

10.2 เราอาจระงับการให้บริการฯ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ลบบัญชีหรือยกเลิกข้อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับการให้บริการระหว่างผู้ใช้งานและเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อตกลงใด ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้) หรือใช้มาตรการอื่นใดที่เราพิจารณาว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้ใช้รายนั้นกระทำการหรือไม่สามารถกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

  • ผู้ใช้งานละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม
  • ผู้ใช้งานทำให้เราเสื่อมเสียความน่าเชื่อถือโดยการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ใช้วิธีการโกง หรือวิธีการใด ๆ อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  • เราสูญเสียความไว้วางใจต่อผู้ใช้ หรือเมื่อ madamfin.in.th เห็นว่าไม่ควรให้บริการฯ แก่ผู้ใช้ต่อไปด้วยเหตุผลนอกจากที่ได้กล่าวในข้างต้น

10.3 ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่เรา ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงค่าทนายความ) เนื่องจากการใช้บริการฯ ของผู้ใช้งาน (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงกรณีที่มีบุคคลภายนอกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเรา เนื่องจากการใช้บริการฯ ดังกล่าว) ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เราทันทีที่มีการร้องขอ

11. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

ในกรณีที่ข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ ซึ่งมีผลใช้บังคับแก่ข้อตกลงระหว่างผู้ใช้งานและเราเกี่ยวกับการให้บริการ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค) ข้อบังคับดังกล่าวไม่มีผลใช้บังคับแก่ผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับอื่นนอกจากข้อบังคับดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับ