1. บทนำ
เว็บไซต์ madamfin.in.th (“เรา”) จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เพื่อให้บริการเว็บไซต์ www.madamfin.in.th (“เว็บไซต์”) รวมถึงการนำเสนอสินค้าและบริการจัดส่งสินค้าออนไลน์ คือ น้ำหอมตรามาดามฟิน (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “บริการ”)

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีการที่ผู้ใช้งาน (“ผู้ใช้งาน” หรือ “ท่าน”) สามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2. ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับแก่ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงประเทศหรือภูมิภาคที่เราให้บริการ

2.1 เป้าหมายของการให้บริการและผู้ให้บริการ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมจากการให้บริการฯ ของเรา
เราอาจมีการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะบุคคล หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานหรือนโยบายความเป็นส่วนฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะบุคคล”) กับการบริการเฉพาะ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะบุคคลจะอธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคลลที่เราเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการให้บริการเฉพาะดังกล่าว และนโยบายอื่น ๆ ที่บังคับใช้กับบริการเฉพาะดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ หากมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างสาระสำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะบุคคลและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ให้นโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะบุคคลมีผลใช้บังคับ

2.2 ประเทศและภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

เราจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ในประเทศและภูมิภาคที่เราดำเนินธุรกิจเท่านั้น (“กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ”) ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามขอบแขตภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ด้วย

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการเก็บรวบรวม

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

เราจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่ท่านให้แก่เรา เช่น หมายเลขโทรศัพท์ของท่านที่ลงทะเบียนเมื่อสร้างบัญชี อีเมล ที่อยู่ และข้อมูลโปรไฟล์ที่ท่านระบุไว้เมื่อใช้บริการฯ ของเรา
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานะการใช้บริการฯ ของเรา เช่น ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของท่าน

เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้เพื่อประโยชน์ในการให้บริการฯ หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลบางประเภทที่จำเป็นต่อการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการฯ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการฯ ของเราได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้บริการฯ ของเรา

เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเวลาการใช้งานของท่านโดยอัตโนมัติ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนี้รวมถึงสถานะการใช้งานคุณลักษณะต่าง ๆ เช่น วันที่และเวลาที่ท่านเปิดใช้งาน ระยะเวลาที่ท่านเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ ผลการค้นหาสินค้าในเว็บไซต์ สินค้าที่ทำการสั่งซื้อ และสินค้าที่เข้าชม

4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

เราจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้บริการและรักษาคุณภาพการให้บริการ
 • เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการ สินค้า และเนื้อหาต่าง ๆ
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยหรือป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • เพื่อเสนอบริการที่ดีและเหมาะสมแก่ท่าน

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการฯ แก่ผู้ใช้งาน เพื่อใช้ประโยชน์จากการสืบค้นและพัฒนาบริการให้ปลอดภัยและดียิ่งขึ้น และเพื่อให้บริการที่เชื่อมโยงไปยังผู้ใช้อย่างแท้จริง รวมถึงการโฆษณาต่าง ๆ ด้วย

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เปิดเผย หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม เว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

กรณีเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังประเทศที่สามซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีแต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เทียบเท่ากับกฎหมายในประเทศหรือภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่ กรณีดังกล่าวข้างต้น เราจะใช้สัญญามาตรฐานหรือวิธีการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการอนุมัติในประเทศหรือภูมิภาคของท่าน และเราจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังประเทศที่สามตามข้อกำหนดของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ

6. การควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กรที่เข้มงวดในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการเก็บรวบรวม

โดยหลักการแล้วเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่ของท่านไว้ เว้นแต่ท่านมีคำขอให้ลบบัญชีของท่าน เมื่อเราได้รับคำขอดังกล่าวแล้ว เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้ในช่วงเวลาที่กำหนดและจะดำเนินการลบข้อมูลของท่านตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับใช้และตามกฎเกณฑ์ภายในต่อไป

6.1 มาตรการรักษาความปลอดภัย

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งทางเทคนิคและทางองค์กรที่เข้มงวดในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อเคารพและปกป้องความเป็นส่วนตัว เพื่อรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรการเหล่านี้รวมถึงมาตรการควบคุมความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต การปลอมแปลง หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินมาตรการดังต่อไปนี้

 • การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลอย่างเข้มงวดโดยอาศัยหลักความจำเป็นในการรู้ข้อมูล
 • การตรวจสอบความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
 • การรับรองความถูกต้องภายนอกสำหรับการประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราอย่างเป็นกลาง
 • การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรการความปลอดภัยใหม่ ๆ

นอกจากนี้ เราจะไม่ให้หรือเปิดเผยวิธีการใด ๆ ที่ทำให้บุคคลที่สามสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยการฉ้อโกง

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะปลอดภัยจากการรบกวนระหว่างการส่งหรือเก็บไว้ในระบบของเรา

เพื่อช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ความร่วมมือของท่านถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง โปรดอย่าเปิดเผยรหัสผ่านของท่านแก่ผู้อื่นหรือใช้รหัสผ่านเดียวกันกับที่ท่านใช้สำหรับบริการอื่น ๆ และโปรดแจ้งให้เราทราบทันทีในกรณีที่ท่านสงสัยว่ามีการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ โดยท่านสามารถแจ้งเราได้ผ่านแบบฟอร์มการติดต่อของเรา (ถ้ามี)

6.2 สถานที่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้บริการฯ ของเรามีความน่าเชื่อถือ เว็บไซต์ของเราจะประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีปลอดภัยซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยและเป็นที่ตั้งของเรา

6.2 ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ของเรารวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการฯ ของเราตามคำขอของท่าน และเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายนี้ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยหลักการแล้วเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ของท่าน เว้นแต่ในกรณีที่ท่านร้องขอให้ลบบัญชีของท่าน โดยเมื่อบัญชีของท่านถูกลบเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลังจากที่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในช่วงเวลาที่กำหนดอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับและกฎเกณฑ์ภายในของเรา โดยเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อตอบข้อสอบถาม
 • เพื่อระงับข้อพิพาทหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
 • เพื่อตรวจจับและยับยั้งการใช้บริการของเราในทางที่ผิดหรือที่ใช้ในทางที่ผิด
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับหรือภาระผูกพันภายใต้กฎที่กำหนดว่าด้วยการแลกเปลี่ยนตราสารทางการเงิน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอื่น เราจะกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานดังต่อไปนี้
 1. เราจะไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นส่วนตัวสูง เช่น ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่ เว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมจากท่าน หรือการใช้งานดังกล่าวได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ ถึงแม้เราจะเก็บรักษาข้อมูลข้างต้นเป็นระยะเวลาสั้นที่สุดแล้ว แต่ข้อมูลดังกล่าวก็จะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยอัตโนมัติ
 2. ข้อมูลที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าที่รวบรวมในการจัดส่งสินค้าจะถูกลบหลังจากพ้นช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อแก้ไขข้อพิพาทหลังจากการจัดส่งสินค้าเสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะตามที่อธิบายไว้ข้างต้นนี้ จะถูกลบทันทีหลังจากพ้นช่วงเวลาอันสมควรเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของข้อมูลดังกล่าว
 3. กรณีที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ เราจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาดังกล่าว

เราอาจจะยังคงเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้หลังจากพ้นระยะเวลาการจัดเก็บที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับและกฎเกณฑ์ภายในของเรา

7. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราประมวลผล เช่น สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ

ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราประมวลผล ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึง สิทธิ์ในการแก้ไข สิทธิ์ในการลบ สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม สิทธิ์ในการส่งหรือโอนข้อมูล สิทธิ์ในการยืนยันว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ และสิทธิ์ในการขอให้ตรวจสอบการประมวลผลโดยอัตโนมัติใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ภายในขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ ท่านยังมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราดำเนินการในบางกรณี

เราพยายามอย่างเต็มที่ในการให้บริการฯ ที่จะช่วยให้ท่านสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านบนเว็บไซต์ ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่า ท่านไม่มีข้อมูลเก่าหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอยู่ในระบบและกรุณาอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ

กรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิ์ของท่านในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ไม่สามารถยืนยันได้ในบริการฯ ของเรา การแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราแจ้งให้ทราบ หรือใช้สิทธิ์อื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ ท่านสามารถติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อ (ถ้ามี)

หลังจากยืนยันตัวตนของท่านแล้ว เราจะตอบกลับคำขอดังกล่าวภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย ในกรณีที่ท่านต้องการส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร ท่านสามารถส่งมาได้ที่ที่อยู่ของเราที่ระบุไว้ด้านล่างของนโยบายฉบับนี้

อย่างไรก็ตาม หากได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

 • การเปิดเผยข้อมูลนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ของท่านหรือบุคคลอื่น
 • การเปิดเผยข้อมูลนั้นมีแนวโน้มที่จะขัดต่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของเรา
 • การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ
 • เมื่อท่านไม่สามารถยืนยันตัวตนตามคำขอให้เปิดเผยข้อมูลของท่าน หรือ
 • เราได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิเสธคำขอของท่าน

ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการฯ ของเราอีกต่อไป หรือหากท่านเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ซึ่งข้อมูลนั้นมีความจำเป็นสำหรับเราในการให้บริการฯ ในการนี้ท่านอาจเลือกที่จะลบบัญชีของท่านทั้งหมด อย่างไรก็ตามการถอนความยินยอมของท่านย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วแก่เราโดยชอบด้วยกฎหมาย

ในกณีที่ท่านมีคำขอหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาโดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อ (ถ้ามี)

ท่านอาจเสียค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ์ของท่านตามขั้นตอนและนโยบายอื่น ๆ ของเรา เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอื่น

8. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายฉบับนี้ โดยนโยบายล่าสุดจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้เสมอ และเมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ต่อนโยบายฉบับนี้ เราจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ ของเราหรือด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุดอย่างละเอียดรอบคอบด้วย

ในกรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และท่านไม่ต้องการใช้บริการฯ ของเราอีกต่อไป ท่านสามารถเลือกที่จะปิดบัญชีของท่านได้ ทั้งนี้ การใช้บริการฯ ของเราอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เราได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายให้ท่านทราบให้ถือเสมือนว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงและให้ความยินยอมต่อนโยบายฉบับแก้ไขนี้ อย่างไรก็ตามเราจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเมื่อจำเป็นภายใต้กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ